رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اشک یتیم

‍ اشک یتیم یکی از زیباترین اشعاری که در کتاب ادبیات فارسی دوران ابتدایی خونده ایم، از بانوی شعر ایران زمین “پروین اعتصامی” روزی گذشت پادشهی از گذرگهی فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست پرسید زان میانه یکی کودک یتیم کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست آن یک جواب داد چه […]

‍ اشک یتیم

یکی از زیباترین اشعاری که در کتاب ادبیات فارسی دوران ابتدایی خونده ایم، از بانوی شعر ایران زمین “پروین اعتصامی”

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی
فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

پرسید زان میانه یکی کودک یتیم
کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست
پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست

نزدیک رفت پیرزنی کوژپشت و گفت
این اشک دیدهٔ من و خون دل شماست

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
این گرگ سالهاست که با گله آشناست

آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است
آن پادشا که مال رعیت خورد گداست

بر قطرهٔ سرشک یتیمان نظاره کن
تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست

پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود
کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست