رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«کل سایگایی» نام گونه در حال انقراض بز کوهی است

«کل سایگایی» نام گونه در حال انقراض بز کوهی است که در استپ های اوراسیا زندگی می‌کند

«کل سایگایی» نام گونه در حال انقراض بز کوهی است که در استپ های اوراسیا زندگی می‌کند