رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درختی به نام هورا کرپیتانس

درختی به نام هورا کرپیتانس که تنه ی آن از چندین هزار میخ چوبی تشکیل شده است و میوه آن مانند نارنجک منفجر می شود و تخم هایش مانند ترکش با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت پراکنده می شود

درختی به نام هورا کرپیتانس که تنه ی آن از چندین هزار میخ چوبی تشکیل شده است و میوه آن مانند نارنجک منفجر می شود و تخم هایش مانند ترکش با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت پراکنده می شود


جدیدترین خبرها