رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در کشور بوتان تا سال۱۹۹۹ماریجوآنا به عنوان علوفه به خوک ها داده می شد

در کشور بوتان تا سال۱۹۹۹ماریجوآنا به عنوان علوفه به خوک ها داده می شد. بعد از ورود تلویزیون در سال ۱۹۹۹مردم متوجه شدند که این گیاه نوعی مواد مخدر است.

در کشور بوتان تا سال۱۹۹۹ماریجوآنا به عنوان علوفه به خوک ها داده می شد. بعد از ورود تلویزیون در سال ۱۹۹۹مردم متوجه شدند که این گیاه نوعی مواد مخدر است.