رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

روحانی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

روحانی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.