رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علاقه مذاکره‌کننده آمریکایی به زرشک‌پلومرغ!

علاقه مذاکره‌کننده آمریکایی به زرشک‌پلومرغ! وندی شرمن:درمذاکرات،میزشام ایران بامیز ۵+۱ بخاطر الکل فرق داشت.یکبار ظریف مارا سرمیزایران دعوت کرد.غذایی که مرغ‌وخلال‌پسته داشت عالی بود

علاقه مذاکره‌کننده آمریکایی به زرشک‌پلومرغ!

وندی شرمن:درمذاکرات،میزشام ایران بامیز ۵+۱ بخاطر الکل فرق داشت.یکبار ظریف مارا سرمیزایران دعوت کرد.غذایی که مرغ‌وخلال‌پسته داشت عالی بود