رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دیشب روحانی در دیدار اهالی رسانه گفت که رسانه ها درایران مرجعیت خودشان را از دست داده اند

دیشب روحانی در دیدار اهالی رسانه گفت که رسانه ها درایران مرجعیت خودشان را از دست داده اند و مردم به رسانه های خارجی بیشتر اعتماد دارند. او همچنین گفت رسانه ها علیه جنگ روانی و ناامیدی متحد شوند

دیشب روحانی در دیدار اهالی رسانه گفت که رسانه ها درایران مرجعیت خودشان را از دست داده اند و مردم به رسانه های خارجی بیشتر اعتماد دارند. او همچنین گفت رسانه ها علیه جنگ روانی و ناامیدی متحد شوند


جدیدترین خبرها