رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر ارتباطات خبر داد: لیست شرکتهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه به آنها تخصیص یافته است منتشر خواهدشد

وزیر ارتباطات خبر داد: لیست شرکتهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه به آنها تخصیص یافته است، تا ساعاتی دیگر توسط روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر خواهدشد

وزیر ارتباطات خبر داد: لیست شرکتهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه به آنها تخصیص یافته است، تا ساعاتی دیگر توسط روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر خواهدشد