رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقیقتی که ترامپ نمی‌خواهد آن رابپذیرد

بلومبرگ: حقیقتی که ترامپ نمی‌خواهد آن رابپذیرد: ظرفیت نفت دنیابرای جبران نفت ایران،کافی نیست

بلومبرگ: حقیقتی که ترامپ نمی‌خواهد آن رابپذیرد: ظرفیت نفت دنیابرای جبران نفت ایران،کافی نیست