رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از فرماندهان نیروهای امنیتی بصره، از ورود معترضین عراقی به ساختمان مجلس محلی بصره خبر داد

جبار المنصوری، از فرماندهان نیروهای امنیتی بصره، از ورود معترضین عراقی علی رغم تدابیر شدید امنیتی به ساختمان مجلس محلی بصره خبر داد

جبار المنصوری، از فرماندهان نیروهای امنیتی بصره، از ورود معترضین عراقی علی رغم تدابیر شدید امنیتی به ساختمان مجلس محلی بصره خبر داد