رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برای اولین بار یک گوینده خانم در بخش اخبار تلویزیون دولتی سعودی

برای اولین بار یک گوینده خانم (وئام الدخيل) در بخش اخبار تلویزیون دولتی سعودی حاضر شد.

برای اولین بار یک گوینده خانم (وئام الدخيل) در بخش اخبار تلویزیون دولتی سعودی حاضر شد.