رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موگرینی: اتحادیه اروپا به تعهداتش در برجام متعهد است

موگرینی: اتحادیه اروپا به تعهداتش در برجام و همچنین ایجاد کانالی برای ادامه صادرات نفتی ایران و همچنین تجارت با ایران متعهد است؛ کانالی برای صادرات نفت، مبادله بانکی و صادرات  

موگرینی: اتحادیه اروپا به تعهداتش در برجام و همچنین ایجاد کانالی برای ادامه صادرات نفتی ایران و همچنین تجارت با ایران متعهد است؛ کانالی برای صادرات نفت، مبادله بانکی و صادرات