رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عده قلیلی که در زمان بررسی CFT در مقابل مجلس تجمع کرده بودند، پس از اطلاع از تصویب CFT در مجلس، شروع به شعار دادن کردند

ویدیو: عده قلیلی که در زمان بررسی CFT در مقابل مجلس تجمع کرده بودند، پس از اطلاع از تصویب CFT در مجلس، شروع به شعار دادن کردند: عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز!!

ویدیو: عده قلیلی که در زمان بررسی CFT در مقابل مجلس تجمع کرده بودند، پس از اطلاع از تصویب CFT در مجلس، شروع به شعار دادن کردند: عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز!!