رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با کشیده شدن انتخابات برزیل به دور دوم، ژایر_بالسونارو در یک قدمی پیروزیست

با کشیده شدن انتخابات برزیل به دور دوم، ژایر_بالسونارو در یک قدمی پیروزیست از مهمترین عواقب جهانی پیروزیش، خروج برزیل از توافق پاریس است. او گفته بخشهای وسیعی از جنگل های آمازون (۴ برابر وسعت ایران) که مقادیر انبوهی co2 اتمسفر زمین را جذب میکند، برای مصارف کشاورزی صاف میکند

با کشیده شدن انتخابات برزیل به دور دوم، ژایر_بالسونارو در یک قدمی پیروزیست

از مهمترین عواقب جهانی پیروزیش، خروج برزیل از توافق پاریس است. او گفته بخشهای وسیعی از جنگل های آمازون (۴ برابر وسعت ایران) که مقادیر انبوهی co2 اتمسفر زمین را جذب میکند، برای مصارف کشاورزی صاف میکند