رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارت اعتباری‌های ۳۰۰ هزار تومانی به ۲۰ میلیون نفرکه زیر ۳ میلیون تومان حقوق دارند تعلق می‌گیرد

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس: بر اساس بسته حمایتی دولت، کارت اعتباری‌های ۳۰۰ هزار تومانی به ۲۰ میلیون نفر و در واقع کسانی که زیر ۳ میلیون تومان حقوق دارند تعلق می‌گیرد

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس: بر اساس بسته حمایتی دولت، کارت اعتباری‌های ۳۰۰ هزار تومانی به ۲۰ میلیون نفر و در واقع کسانی که زیر ۳ میلیون تومان حقوق دارند تعلق می‌گیرد