رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فریادهای بلند یک دختر دانشجو درانتهای صحبت های امروز رییس جمهور

یک دختر دانشجو درانتهای صحبت های امروز رییس جمهور در دانشگاه تهران با فریادهای بلند ضمن انتقاد به حضور گزینشی دانشجویان اندک حاضر در سالن سخنرانی، از عدم اختصاص تریبون به دانشجویان و ممانت از حضور ایشان در داخل سالن انتقاد کرد وی فریاد میزد: ما این صحبت های شمارا در اخبار هم می توانستیم […]

یک دختر دانشجو درانتهای صحبت های امروز رییس جمهور در دانشگاه تهران با فریادهای بلند ضمن انتقاد به حضور گزینشی دانشجویان اندک حاضر در سالن سخنرانی، از عدم اختصاص تریبون به دانشجویان و ممانت از حضور ایشان در داخل سالن انتقاد کرد

وی فریاد میزد: ما این صحبت های شمارا در اخبار هم می توانستیم ببینم! / ما خواهان صحبت رو در رو با شماییم / چرا دانشجویان را به سالن راه ندادند