رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میتسو جو سایتو، سفیر جدید ژاپن در تهران، رونوشت استوارنامه خود را تقدیم محمدجواد ظریف کرد.

میتسو جو سایتو، سفیر جدید ژاپن در تهران، رونوشت استوارنامه خود را تقدیم محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان کرد.

میتسو جو سایتو، سفیر جدید ژاپن در تهران، رونوشت استوارنامه خود را تقدیم محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان کرد.