رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دهیار روستاهای ناشلیل ایذه:کیفیت نامطلوب آب شرب روستایی، ۱۸ نفر راهی مراکز درمانی کرد

دهیار روستاهای ناشلیل ایذه:کیفیت نامطلوب آب شرب روستایی، ۱۸ نفر از اهالی را در سه روز گذشته ، راهی مراکز درمانی کرد /ایرنا

دهیار روستاهای ناشلیل ایذه:کیفیت نامطلوب آب شرب روستایی، ۱۸ نفر از اهالی را در سه روز گذشته ، راهی مراکز درمانی کرد /ایرنا