رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در پی برخورد قطار با برگزار کنندگان آیین مذهبی هندوها در شمال هند، بیش از ۵۰ تن کشته شدند.

در پی برخورد قطار با برگزار کنندگان آیین مذهبی هندوها در شمال هند، بیش از ۵۰ تن کشته شدند.

در پی برخورد قطار با برگزار کنندگان آیین مذهبی هندوها در شمال هند، بیش از ۵۰ تن کشته شدند.