رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تنها یک سیزدهم بودجه فرهنگی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد است

تنها یک سیزدهم بودجه فرهنگی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد است معاون وزیر ارشاد در دیدار با امام جمعه تبریز: تمامی نهادهای فرهنگی از وزارت ارشاد انتظار دارند اما تنها یک سیزدهم بودجه فرهنگی کشور در اختیار این وزارتخانه است

تنها یک سیزدهم بودجه فرهنگی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد است

معاون وزیر ارشاد در دیدار با امام جمعه تبریز: تمامی نهادهای فرهنگی از وزارت ارشاد انتظار دارند اما تنها یک سیزدهم بودجه فرهنگی کشور در اختیار این وزارتخانه است