رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ذخایر دارویی در کشور چقدر است؟

ذخایر دارویی در کشور چقدر است؟ رئیس سازمان غذا و دارو: میزان ذخایر ما در حوزه دارو و مواد اولیه بین شش ماه تا دو سال است / حداقل شش ماه فرصت داریم، دارو و مواد اولیه را تامین کنیم / تمام تلاش ما این است که هیچ فشاری به بیماران منتقل نشود  

ذخایر دارویی در کشور چقدر است؟

رئیس سازمان غذا و دارو: میزان ذخایر ما در حوزه دارو و مواد اولیه بین شش ماه تا دو سال است / حداقل شش ماه فرصت داریم، دارو و مواد اولیه را تامین کنیم / تمام تلاش ما این است که هیچ فشاری به بیماران منتقل نشود