رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت فرانسه: رئیس‌جمهورآمریکا به جای انتقاد از رئیس جمهور ماکرون، بایستی قدری «نجابت» نشان می‌داد

دولت فرانسه: رئیس‌جمهورآمریکا به جای انتقاد از رئیس جمهور ماکرون، بایستی قدری «نجابت» نشان می‌داد

دولت فرانسه: رئیس‌جمهورآمریکا به جای انتقاد از رئیس جمهور ماکرون، بایستی قدری «نجابت» نشان می‌داد