رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف: ضعف بزرگی در مسایل کارکردی و ساختاری در نظام اداری و اجرایی داریم.

قالیباف: ضعف بزرگی در مسایل کارکردی و ساختاری در نظام اداری و اجرایی داریم. حوزه‌های کارکردی و ساختاری نباید دستاویز سیاست بازی شوند، زیرا اینها مولفه‌های قدرت ملی، امنیت ملی و منافع ملی ماست.  

قالیباف: ضعف بزرگی در مسایل کارکردی و ساختاری در نظام اداری و اجرایی داریم.

حوزه‌های کارکردی و ساختاری نباید دستاویز سیاست بازی شوند، زیرا اینها مولفه‌های قدرت ملی، امنیت ملی و منافع ملی ماست.