رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


منتجب‌نیا: برخی از دوستانی که در این زمان از دموکراسی و قانون و جامعه مدنی دم می‌زنند، خودشان سردمدار تندروی در اوایل انقلاب بودند

منتجب‌نیا: برخی از دوستانی که در این زمان از دموکراسی و قانون و جامعه مدنی دم می‌زنند، خودشان سردمدار تندروی در اوایل انقلاب بودند و این در تاریخ ثبت شده است، ولی از این نکته نباید غفلت کرد که دهه اول انقلاب باید با معیارهای همان اوایل انقلاب سنجیده شود /ایرنا

منتجب‌نیا: برخی از دوستانی که در این زمان از دموکراسی و قانون و جامعه مدنی دم می‌زنند، خودشان سردمدار تندروی در اوایل انقلاب بودند و این در تاریخ ثبت شده است، ولی از این نکته نباید غفلت کرد که دهه اول انقلاب باید با معیارهای همان اوایل انقلاب سنجیده شود /ایرنا