رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پذیرش ١ میلیون نفر به صورت اقامت دائم در کانادا تا ٣ سال آینده

پذیرش ١ میلیون نفر به صورت اقامت دائم در کانادا تا ٣ سال آینده کانادا تا ٣ سال آینده ١ میلیون شهروند با اقامت دائم را از میان تقاضادهندگان پذیرش خواهد کرد کاهش نرخ تولد و سالمندشدن جمعیت کنونی از دلایل پذیرش ١ میلیون مهاجر جدید است /CNN

پذیرش ١ میلیون نفر به صورت اقامت دائم در کانادا تا ٣ سال آینده

کانادا تا ٣ سال آینده ١ میلیون شهروند با اقامت دائم را از میان تقاضادهندگان پذیرش خواهد کرد

کاهش نرخ تولد و سالمندشدن جمعیت کنونی از دلایل پذیرش ١ میلیون مهاجر جدید است /CNN