رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش مدت زمان صدور گذرنامه مفقودی شهروندان از ۶ ماه به ۲۰ روز

کاهش مدت زمان صدور گذرنامه مفقودی شهروندان از ۶ ماه به ۲۰ روز حیدری مدیرکل امور مرزی و دبیر امور گذرنامه وزارت کشور از کاهش مدت زمان صدور گذرنامه مفقودی شهروندان از ۶ ماه به ۲۰ روز خبر داد.

کاهش مدت زمان صدور گذرنامه مفقودی شهروندان از ۶ ماه به ۲۰ روز

حیدری مدیرکل امور مرزی و دبیر امور گذرنامه وزارت کشور از کاهش مدت زمان صدور گذرنامه مفقودی شهروندان از ۶ ماه به ۲۰ روز خبر داد.