رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقوط ارزش پول ملی، نسبت کل حقوق و دستمزد کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی

با سقوط ارزش پول ملی، نسبت کل حقوق و دستمزد کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی، به یکی از پایین ترین نرخ های جهانی سقوط پیدا کرده است.

با سقوط ارزش پول ملی، نسبت کل حقوق و دستمزد کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی، به یکی از پایین ترین نرخ های جهانی سقوط پیدا کرده است.