رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح روي جلد مجله اكونوميست ؛ پاندا مي تواند پرواز كند؟

طرح روي جلد مجله اكونوميست ؛ پاندا مي تواند پرواز كند؟ گزارشي درباره اصلاحات اقتصادي رهبر چين كه همزمان دو هدف را دنبال مي كند: راضي كردن آمريكا در مذاكرات تجاري و افزايش رشد اقتصادي چين

طرح روي جلد مجله اكونوميست ؛ پاندا مي تواند پرواز كند؟

گزارشي درباره اصلاحات اقتصادي رهبر چين كه همزمان دو هدف را دنبال مي كند: راضي كردن آمريكا در مذاكرات تجاري و افزايش رشد اقتصادي چين