رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شبکه ٣ پرمخاطب‌ترین شبکه تلویزیونی

شبکه ٣ پرمخاطب‌ترین شبکه تلویزیونی در آخرین نظرسنجی صورت گرفته شبکه‌سه با افزایش مخاطب، پر بیننده‌ترین شبکه تلویزیونی شد در این نظرسنجی درصد مخاطب ۴ شبکه تلویزیونی به شرح زیر است: 🔸شبکه سه: ۵۸٪ 🔸شبکه یک: ۳۸.۸٪ 🔸شبکه دو: ۳۶.۱٪ 🔸شبکه نسیم: ۳۵.۴٪

شبکه ٣ پرمخاطب‌ترین شبکه تلویزیونی

در آخرین نظرسنجی صورت گرفته شبکه‌سه با افزایش مخاطب، پر بیننده‌ترین شبکه تلویزیونی شد

در این نظرسنجی درصد مخاطب ۴ شبکه تلویزیونی به شرح زیر است:
🔸شبکه سه: ۵۸٪
🔸شبکه یک: ۳۸.۸٪
🔸شبکه دو: ۳۶.۱٪
🔸شبکه نسیم: ۳۵.۴٪