رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخست وزیر ژاپن در دیدار با رهبری، چیزی شبیه به نامه در کنار خود داشت

‏نخست وزیر ژاپن در دیدار با رهبری، چیزی شبیه به نامه در کنار خود داشت (عکس پائین) که در عکس بعدی روی میز گذاشته است (عکس بالا)

‏نخست وزیر ژاپن در دیدار با رهبری، چیزی شبیه به نامه در کنار خود داشت (عکس پائین) که در عکس بعدی روی میز گذاشته است (عکس بالا)