رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به ۲۵هزار میلیارد تومان رسیده!

خبرنگار روزنامه شرق: بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی (بخوانید جیب مردم) به ۲۵هزار میلیارد تومان رسیده!

خبرنگار روزنامه شرق: بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی (بخوانید جیب مردم) به ۲۵هزار میلیارد تومان رسیده!