رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جان بولتون: من دیشب پیشنهاد استعفا دادم

جان بولتون: من دیشب پیشنهاد استعفا دادم و رییس جمهور ترامپ گفت: فردا درباره اش حرف خواهیم زد

جان بولتون: من دیشب پیشنهاد استعفا دادم و رییس جمهور ترامپ گفت: فردا درباره اش حرف خواهیم زد