رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به هماهنگی با مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار برای مقررات‌زایی جدید هستند

سخنگوی دولت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به هماهنگی با مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار برای مقررات‌زایی جدید (وضع مقررات جدید) شدند؛ در غیر این صورت مقررات جدید لغو خواهد شد.  

سخنگوی دولت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به هماهنگی با مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار برای مقررات‌زایی جدید (وضع مقررات جدید) شدند؛ در غیر این صورت مقررات جدید لغو خواهد شد.