رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هزینه پایش‌های هشدار دهنده زلزله از بازسازی یک روستا هم کمتر است.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور: گاهی هزینه پایش‌های هشدار دهنده زلزله از بازسازی یک روستا هم کمتر است.

رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور: گاهی هزینه پایش‌های هشدار دهنده زلزله از بازسازی یک روستا هم کمتر است.