رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از صدور قرار منتهی به بازداشت اجتناب‌ شود.

سخنگوی قوه قضائیه: بجز‌ مواردی که بازداشت متهم ضرورت دارد از صدور قرار منتهی به بازداشت اجتناب‌ شود. دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی ویژه به وضعیت زندانیان در جهت پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا

سخنگوی قوه قضائیه: بجز‌ مواردی که بازداشت متهم ضرورت دارد از صدور قرار منتهی به بازداشت اجتناب‌ شود.

دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی ویژه به وضعیت زندانیان در جهت پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا