رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیاز باشد تعطیلی ها در کشور استمرار می یابد

نیاز باشد تعطیلی ها در کشور استمرار می یابد معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پیشنهاد استمرار تعطیلی ها گفت: تا امروز بخش زیادی از دولت برای جلوگیری از گسترش کرونا تعطیل شده و نیاز باشد این تعطیلی ها استمرار خواهد داشت. / مهر

نیاز باشد تعطیلی ها در کشور استمرار می یابد

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پیشنهاد استمرار تعطیلی ها گفت: تا امروز بخش زیادی از دولت برای جلوگیری از گسترش کرونا تعطیل شده و نیاز باشد این تعطیلی ها استمرار خواهد داشت. / مهر