رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آسیب بزرگترین سیلوی غلات بیروت در انفجار مهیب

آسیب بزرگترین سیلوی غلات بیروت در انفجار مهیب آتش سوزی و انفجار مهیب روز سه شنبه یک دپو در بندر بیروت باعث آسیب دیدن بزرگترین سیلوی غلات این شهر و سایر تاسیسات منطقه شد.

آسیب بزرگترین سیلوی غلات بیروت در انفجار مهیب

آتش سوزی و انفجار مهیب روز سه شنبه یک دپو در بندر بیروت باعث آسیب دیدن بزرگترین سیلوی غلات این شهر و سایر تاسیسات منطقه شد.