رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت: برنامه‌های مهمی برای زندگی مردم داریم

دولت: برنامه‌های مهمی برای زندگی مردم داریم سخنگوی دولت: رییس‌جمهور نقشه راه اقتصادی یک سال باقی مانده به قرن جدید را با مردم در میان خواهد گذاشت که شامل برنامه‌ها و پروژه‌های مهم و اثرگذار در زندگی مردم است.

دولت: برنامه‌های مهمی برای زندگی مردم داریم

سخنگوی دولت: رییس‌جمهور نقشه راه اقتصادی یک سال باقی مانده به قرن جدید را با مردم در میان خواهد گذاشت که شامل برنامه‌ها و پروژه‌های مهم و اثرگذار در زندگی مردم است.