رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حداقل سه درصد ظرفیت آزمون استخدامی به معلولان اختصاص دارد

حداقل سه درصد ظرفیت آزمون استخدامی به معلولان اختصاص دارد رییس سازمان بهزیستی کشور: مطابق ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان، موسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از […]

حداقل سه درصد ظرفیت آزمون استخدامی به معلولان اختصاص دارد

رییس سازمان بهزیستی کشور:
مطابق ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان، موسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند، به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
براساس این ماده قانونی بالاترین مسئول دستگاههای اجرایی نهادهای عمومی غیردولتی یعنی شهرداری ها و بانکها مکلف به اجرای دقیق این ماده هستند.