رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


العربی الجدید: عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل برگ برنده ترامپ در انتخابات است

العربی الجدید: عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل برگ برنده ترامپ در انتخابات است ویکتور شلهوب در العربی الجدید نوشت: اعلام عادی‌سازی روابط بین بحرین و اسرائیل، برای واشنگتن غافلگیرکننده نبود. چرا که از یک سو آمریکا شدیدا درگیر انتخابات است و از سوی دیگر، این عادی‌سازی را پیش‌بینی می‌کرد و می‌دانست که پس از امارات، […]

العربی الجدید: عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل برگ برنده ترامپ در انتخابات است

ویکتور شلهوب در العربی الجدید نوشت: اعلام عادی‌سازی روابط بین بحرین و اسرائیل، برای واشنگتن غافلگیرکننده نبود. چرا که از یک سو آمریکا شدیدا درگیر انتخابات است و از سوی دیگر، این عادی‌سازی را پیش‌بینی می‌کرد و می‌دانست که پس از امارات، نوبت به بحرین می‌رسد.