رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان غذا و دارو: داروهای مکشوفه در عراق، ایرانی نیستند

سازمان غذا و دارو: داروهای مکشوفه در عراق، ایرانی نیستند داروهای قاچاق مکشوفه در کشور عراق، که در بعضی رسانه‌های خارجی مورد توجه قرار گرفته است، متعلق به یکی دیگر از کشورهای همسایه بوده و صرفا از طریق یکی از مرزهای کشور ترانزیت شده بود.

سازمان غذا و دارو: داروهای مکشوفه در عراق، ایرانی نیستند

داروهای قاچاق مکشوفه در کشور عراق، که در بعضی رسانه‌های خارجی مورد توجه قرار گرفته است، متعلق به یکی دیگر از کشورهای همسایه بوده و صرفا از طریق یکی از مرزهای کشور ترانزیت شده بود.