رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نام فغانی از لیست داوران بین‌المللی ایران خط می‌خورد؟

نام فغانی از لیست داوران بین‌المللی ایران خط می‌خورد؟ با ارسال نشدن لیست داوران بین‌المللی از سوی ایران در زمان مقرر و همچنین تصمیم‌های گرفته شده از سوی کمیته داوران، شایعه خط خوردن نام علیرضا فغانی از لیست داوران بین‌المللی را به حقیقت تبدیل می‌کند.

نام فغانی از لیست داوران بین‌المللی ایران خط می‌خورد؟

با ارسال نشدن لیست داوران بین‌المللی از سوی ایران در زمان مقرر و همچنین تصمیم‌های گرفته شده از سوی کمیته داوران، شایعه خط خوردن نام علیرضا فغانی از لیست داوران بین‌المللی را به حقیقت تبدیل می‌کند.