رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت مصوب شکر ۶۶۵۰ تومان تعیین شد

قیمت مصوب شکر ۶۶۵۰ تومان تعیین شد حداکثر قیمت تحویل شکر سفید تولید داخل درب کارخانه به ازای هر کیلوگرم به صورت یکسان برای مصارف صنف و صنعت و عمده خرید خانوار ۶ هزار و ۶۵۰ تومان و حداکثر قیمت مصرف کننده در بسته بندی‌های یک کیلوگرمی بدون تغییر ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین […]

قیمت مصوب شکر ۶۶۵۰ تومان تعیین شد

حداکثر قیمت تحویل شکر سفید تولید داخل درب کارخانه به ازای هر کیلوگرم به صورت یکسان برای مصارف صنف و صنعت و عمده خرید خانوار ۶ هزار و ۶۵۰ تومان و حداکثر قیمت مصرف کننده در بسته بندی‌های یک کیلوگرمی بدون تغییر ۸ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شد.