رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قوه قضاییه: رای بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شد

قوه قضاییه: رای بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شد مرکز رسانه قوه قضاییه: رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شده است که به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده است. برای […]

قوه قضاییه: رای بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شد

مرکز رسانه قوه قضاییه:
رأی بدوی پرونده هفت‌سنگان صادر شده است که به موجب این رأی، کلیه مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره (شامل حدود ۱۰۰ فقره پروانه ساختمانی) ابطال و حکم به قلع و قمع بنا و مستحدثات نیز در اراضی هفت سنگان صادر شده است.

برای تعدادی از متهمان مجازات های متناسب نیز تعیین شده است و پرونده برای رسیدگی به اتهام برخی از متهمان مفتوح است.