رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امتحان «حضوری» در هیچ مقطعی برگزار نخواهد شد

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران: امتحان «حضوری» در هیچ مقطعی برگزار نخواهد شد فقط امتحانات نهایی حضوری است

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران: امتحان «حضوری» در هیچ مقطعی برگزار نخواهد شد

فقط امتحانات نهایی حضوری است