رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موافقت روحانی با استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان

موافقت روحانی با استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان رئیس جمهور با استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر موافقت کرد. استخدام این تعداد از فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر از طریق برگزاری آزمون اختصاصی بین آن دسته از فرزندان […]

موافقت روحانی با استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان

رئیس جمهور با استخدام ۱۲ هزار نفر از فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر موافقت کرد.

استخدام این تعداد از فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر از طریق برگزاری آزمون اختصاصی بین آن دسته از فرزندان که فاقد شغل هستند، در تمام دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های غیرمشمول و دارای مقررات خاص صورت خواهد گرفت.