رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق نخستین دوز واکسن کرونا به دکتر آنتونی فائوچی

تزریق نخستین دوز واکسن کرونا به دکتر “آنتونی فائوچی” رییس موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا/ رویترز

تزریق نخستین دوز واکسن کرونا به دکتر “آنتونی فائوچی” رییس موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا/ رویترز