رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادستان کل کشور: دادستانی درباره استفاده از مازوت دستوری نداده است

دادستان کل کشور: دادستانی درباره استفاده از مازوت دستوری نداده است دادستان کل کشور: دادستانی درباره استفاده از مازوت دستور نداده است و تنها گفته است از انرژی استفاده شود که آلودگی کمتری ایجاد می‌کند. اینکه هزینه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز باید توسط چه کسی یا دستگاهی پرداخت شود در قانون مشخص نشده است. […]

دادستان کل کشور: دادستانی درباره استفاده از مازوت دستوری نداده است

دادستان کل کشور:

دادستانی درباره استفاده از مازوت دستور نداده است و تنها گفته است از انرژی استفاده شود که آلودگی کمتری ایجاد می‌کند.

اینکه هزینه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز باید توسط چه کسی یا دستگاهی پرداخت شود در قانون مشخص نشده است.
دستگاه قضایی درباره این هزینه تخریب دارای ردیف بودجه نیست.
ما نیز می‌خواهیم که مشخص شود که هزینه تخریب‌ها به عهده چه کسی است.

توقیف کشتی کره جنوبی براساس شکایت یکی از سازمان‌ها انجام شده است و اقدامات لازم درباره این موضوع درحال انجام است.