رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یادداشت اینستاگرامی رییس کل بانک‌مرکزی در خصوص “پایان کار ترامپ و آرامش بیشتر در بازارها

یادداشت اینستاگرامی رییس کل بانک‌مرکزی در خصوص “پایان کار ترامپ و آرامش بیشتر در بازارها، ثبات قیمت ها و کاهش تورم در ماه های پیش رو”

یادداشت اینستاگرامی رییس کل بانک‌مرکزی در خصوص “پایان کار ترامپ و آرامش بیشتر در بازارها، ثبات قیمت ها و کاهش تورم در ماه های پیش رو”