رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخالفت وزیر بهداشت با بازگشایی مدارس؛

مخالفت وزیر بهداشت با بازگشایی مدارس؛ دکتر نمکی: در حال حاضر مخالف بازگشایی مدارس هستیم. نگرانیم که دوباره با عادی انگاری به تله اردیبهشت و خرداد بیفتیم. اگر این بار گرفتار شویم، موج و شدت خیز جدید کرونا در کشور شاید بیشتر باشد.

مخالفت وزیر بهداشت با بازگشایی مدارس؛

دکتر نمکی: در حال حاضر مخالف بازگشایی مدارس هستیم. نگرانیم که دوباره با عادی انگاری به تله اردیبهشت و خرداد بیفتیم.

اگر این بار گرفتار شویم، موج و شدت خیز جدید کرونا در کشور شاید بیشتر باشد.